Tài liệu Free

HƯỚNG DẪN KIẾM TIỀN TỪ TAILIEUFREE.VN

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Kế Toán Các Khoản Phải Trả

 1. #1
  admin is offline Quản Lý Trưởng
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Đến từ
  Private
  Bài gởi
  47
  Mã số thành viên
  1
  Tài liệu đã gửi
  205870
  Tài liệu được mua
  3126
  Tài liệu đã mua
  38
  Bai so 1: Tai 1 DN TM & KD XNK Hoang Long, trong thang co cac tai lieu sau:
  So du dau thang cua tai khoan:
  • TK 331 850.000.000 (Cong ty A:500.000.000 d; Cong ty B:350.000.000 d)
  • TK 1122 100.000$ (16.780)

  1. Nhap khau 1 lo hang NVL chinh co gia CIF/HCM la 50.000$, thue NK 5%, thue GTGT 10%, DN chua thanh toan tien. Ty gia thuc te 16.380. Chi phi van chuyen tu cang ve den DN la 4.200.000 d gom 5% thue GTGT chua thanh toan tien cho ben van chuyen. Hang ve nhap kho du.
  a) No 1521 819.000 (50.000$ * 16.380)
  Co 331 819.000
  b) No 1521 40.950 (819.000 * 5%)
  Co 3333 40.950
  c) No 133 85.995 [(819.000 + 40.950) * 10%]
  Co 33312 85.995
  d) No 1521 4.000
  No 133 200 (4.000 * 5%)
  Co 331 4.200
  1. DN cu nhan vien mua truc tiep 10 tan NVL chinh cua cong ty K co gia thanh toan la 16.500.000 d/tan, thue GTGT 10%. DN chua thanh toan tien. Chi phi van chuyen DN chi ho cho ben ban la 3.000.000 d, thue GTGT 10% chi bang tien mat. Khi ve kiem tra phat hien thieu 1 tan chua ro nguyen nhan. Qua dieu tra phat hien so thieu tren la do ben ban xuat nham, ben ban giam tru cong no & xuat hoa don moi cho DN.
  a) No 1521 135.000 (16.500/1.1 * 9)
  No 1381 15.000 (16.500/1.1 * 1)
  No 133 15.000 (16.500/1.1 * 10%)
  Co 331K 165.000
  b) No 331K 3.300 (3.000 + 300)
  Co 1111 3.300
  c) No 331K 16.500
  Co 1381 15.000 (16.500/1.1 * 1)
  Co 133 1.500 (15.000 * 10%)
  1. DN thanh toan no cho cong ty A bang 1 so sp voi gia xuat kho la 200.000.000, gia ban la 280.000.000, thue GTGT 10%. So con lai DN chuyen tien thanh toan.
  a) No 632 200.000
  Co 156A 200.000
  b) No 331A 308.000 (280.000 + 28.000)
  Co 511 280.000
  Co 3331 28.000
  c) No 331A 192.000 [500.000 – 308.000]
  Co 1121 192.000
  1. DN mua 1 so NVL chinh cua cong ty C co gia tren hoa don la 200.000.000, thue GTGT 10%, DN chua thanh toan tien. Chi phi van chuyen do ben ban chiu chi bang tien mat la 5.250.000 trong do bao gom 5% thue GTGT. Khi ve nhap kho phat hien co 1 so NVL kem chat luong, DN de nghi ben ban giam gia. Ben ban dong y giam gia 10% tren tri gia & xuat hoa don moi.
  a) No 1521 200.000
  No 133 20.000
  Co 331C 220.000
  b) No 331C 22.000
  Co 1521 20.000 (200.000 * 10%)
  Co 133 2.000
  1. DN chuyen tien thanh toan cho nha xuat khau o NV1, ty gia giao dich 16.450, ty gia hach toan 16.300.
  a) No 331 819.000 (50.000$ * 16.380)
  No 635 20.000 (50.000$ * 400)
  Co 1121 839.000 (50.000 * 16.780)
  b) Co 007 50.000$
  1. DN khong tra dung han cong ty B. Cong ty B phat 10% tren tong so no. Sau do DN tra no cho cong ty B bang tien mat.
  No 331B 35.000 [350.000 (DK) * 10%]
  No 811 3.500
  Co 1111 38.500
  1. DN thanh toan tien cho cong ty C 50% tong so no bang tien gui ngan hang.
  No 331C 99.000 [{220.000 (4a) – 22.000 (4b)} * 50%]
  Co 1121 99.000
  1. DN mua 1 may phat dien cua cong ty X co gia thanh toan 275.000.000, thue GTGT 10%, DN chua thanh toan tien. Chi phi van chuyen do ben ban chiu la 5.000.000, thue GTGT 10%, DN chi ho bang tien mat. Ben ban co dieu kien sau: Neu DN thanh toan tien trong vong 1 thang ke tu ngay nhan may, DN duoc huong chiet khau la 2%. Sau 10 ngay DN chuyen tien thanh toan cho ben ban & duoc huong chiet khau.
  a) No 211 250.000 (275.000/1.1)
  No 133 25.000 (250.000 * 10%)
  Co 331X 275.000
  b) No 331X 5.500 (5.000 + 500)
  Co 1111 5.500
  c) No 331X 269.500 [275.000 – 5.500 ]
  Co 515 5.000 (250.000 * 2%)
  Co 1121 264.500 (269.500 – 5.000)
  1. Den cuoi thang DN khong du luong tien mat thanh toan no cho cong ty K. DN xin gia han no sang thang sau, cong ty K dong y & bi phat 5% tren tong so no. DN nop phat bang tien mat.
  No 811 145.200 [{165.000 – 3.300 – 16.500 } * 5%]
  Co 1111 145.200
  1. DN sua chua lon TSCD dung cho phan xuong phat sinh nhu sau:
  - Xuat kho nhien lieu: 5.000.000 d
  - Tien luong cong nhan: 3.000.000 d
  - Cac chi phi mua ngoai chua thanh toan: 7.000.000 d
  Chi phi sua chua hoan thanh, ke toan quyet dinh phan bo 3 lan vao chi phi.
  a) No 2413 15.000 (5.000 + 3.000 + 7.000)
  Co 152 5.000
  Co 334 3.000
  Co 338 7.000
  b) No 242 15.000
  Co 2413 15.000
  c) No 627 5.000 (15.000/3)
  Co 242 5.000
  1. DN thue 1 xe 60 cho nhan vien du lich do cong doan to chuc, gia thanh toan la 7.150.000 d, thue GTGT 10% chua thanh toan cho ben cung cap.
  No 3382 7.150
  Co 331 7.150

  Bai so 2: Tai 1 DN TM & KD XNK Gia Hung, trong thang co cac tai lieu sau:
  So du dau thang cua cac tai khoan:
  · TK 1122: (3.500$ * 16.000)
  · TK 131B: (40.000$ * 16.350)
  · TK 331X: (100.000 * 16.450)
  · TK 315: (20.000$ * 16.500)
  · TK 3386K: (20.000$ * 16.500)
  · TK 331: (30.000$ * 16.250)

  1. DN mua 1 lo NVL chinh co gia mua tren hoa don la 25.000$ cua cong ty C, thue GTGT 10%, DN chua thanh toan tien. Ty gia thuc te 16.380, ty gia hach toan 16.500. Chi phi van chuyen do ben ban chiu la 6.300.000 d trong do bao gom 5% thue GTGT chi bang tien mat.
  No 1521 409.500 (25.000$ * 16.380)
  No 133 40.950 (2.500$ * 16.380)
  Co 331 450.450 (27.500$ * 16.380)
  1. DN xuat ban 1 so san pham tri gia xuat kho la 300.000.000, gia ban chua thue la 32.000$, thue GTGT 10%, khach hang Y chua thanh toan tien, ty gia thuc te 16.480, ty gia ghi so 16.500. Chi phi van chuyen hang ban la 5.000.000 d, thue GTGT 10%, chi bang tien mat.
  a) No 632 300.000
  Co 155 300.00
  b) No 131Y 580.096 (35.200$ * 16.480)
  Co 511 527.360 (32.000$ * 16.480)
  Co 3331 52.736 (3.200$ * 16.480)
  c) No 641 5.000
  No 133 500
  Co 1111 5.500
  1. Khach hang B thanh toan no cho DN bang chuyen khoan, ty gia thuc te 16.420, ty gia ghi so 16.520. Le phi ngan hang 100$.
  a) No 1122 656.800 (40.000$ * 16.420)
  Co 515 2.800 (40.000$ * 70)
  Co 131B (DK) 654.000 (40.000$ * 16.350)
  b) No 642 1.642 (100$ * 16.420)
  Co 1122 1.642
  c) No 007 39.900$ [40.000$ (3a) – 100$ (3b)]
  1. DN ky hop dong vay no dai han voi ngan hang la 300.000$ trong 5 nam, ngan hang chuyen tien vao tai khoan cua DN, ty gia thuc te 16.580.
  a) No 1122 4.974.000 (300.000$ * 16.580)
  Co 341 4.974.000
  b) No 007 300,000$
  1. Cong ty Y thanh toan tien cho DN bang ngoai te mat, ty gia thuc te 16.600, ty gia hach toan 16.480.
  a) No 1112 584.320 (35.200$ * 16.600)
  Co 515 4.224 (35.200$ * 120)
  Co 131Y (2b) 580.096 (35.200$ * 16.480)
  b) No 007 35.200$
  1. DN chuyen tien thanh toan no dai han den han tra bao gom lai phat sinh la 2.000$, DN da trich truoc vao chi phi. Ty gia giao dich 16.750.
  a) No 315 (DK) 330.000 (20.000$ * 16.500)
  Co 515 10.000 (20.000$ * 500)
  Co 1122 320.000 (20.000$ * 16.000)
  b) No 335 33.500 (2.000$ * 16.750)
  Co 515 1.500 (2.000$ * 750)
  Co 1122 32.000 (2.000$ * 16.000)
  c) Co 007 22.000$ [20.000$ + 2.000$ ]
  1. DN chuyen tien thanh toan cho nguoi ban o NV1, ty gia giao dich 16.320.
  a) No 331 (NV1) 450.450 (27.500$ * 16.380)
  Co 515 4.360 (450.450 – 446.090)
  Co 1122 446.090
  13.000$ * 16.000 + 14.500$ * 16.420
  b) Co 007 27.500$
  1. Xuat ban 1 lo hang gia xuat kho la 500.000.000 d, gia ban 45.000$, thue GTGT 10%, khach hang F chua thanh toan tien. Ty gia thuc te 16.480.
  a) No 632 500.000
  Co 156 500.000
  b) No 131F 815.760 (49.500$ * 16.480)
  Co 511 741.600 (45.000$ * 16.480)
  Co 3331 74.160 (4.500$ * 16.480)
  1. Nhan tien ky quy dai han cua cong ty A bang ngoai te mat la 30.000$, ty gia giao dich 16.550, ty gia hach toan 16.500.
  No 1121 496.500 (30.000$ * 16.550)
  Co 244 496.500
  1. DN chuyen tien thanh toan chi phi quang cao trong thang 1.650$, thue GTGT 10%. Ty gia thuc te 16.300.
  2. DN chuyen tien thanh toan no vay ngan han ngan hang, ty gia giao dich 16.380, lai no vay ngan hang 520$.
  3. DN nhan giay bao co ve khoan tien cong ty Z ky quy dai han 50.000$, ty gia giao dich 16.450.
  4. Hop dong ky ket xong DN chuyen khoan tra lai tien ky quy ngan han cho cong ty K, ty gia thuc te 16.385, ty gia ghi so 16.450.
  5. DN ky hop dong voi nha thau de dau tu xay dung co ban. Tri gia goi thau la 120.000$. DN ung truoc la 20.000$ bang chuyen khoan, ty gia giao dich 16.585.
  6. DN chuyen khoan thanh toan tien cho cong ty C, ty gia giao dich 16.520.

  Bai tap 3: Tai 1 DN TM & KD XNK Thuan Phat, trong thang co cac tai lieu sau:
  So du dau thang cua cac tai khoan:
  · TK 155A: 5.000 sp, DG 25.000 d/sp
  · TK 155B: 8.000 sp, DG 30.000 d/sp
  · TK 1112: 35.000$ (17.520)
  · TK 1122: 60.000$ (17.350)
  · TK 331X: 22.000$ (17.420)
  · TK 131Z: 10.000$ (17.280)

  1. DN chuyen khoan ngoai te la 20.000$ tham gia ky quy ngan han de nhap khau 1 lo hang la 60.000$, ty gia thuc te la 17.400.
  a) No 144 348.000 (20.000$ * 17.400)
  Co 515 1.000 (20.000$ * 50)
  Co 1122 347.000 (20.000$ * 17.350)
  b) Co 007 20.000$
  1. Xuat ban truc tiep 2.000 spA cho cong ty Y voi gia ban chua thue 5 $/sp, thue GTGT 10%, khach hang chua thanh toan tien. Ty gia thuc te 17.500. Chi phi van chuyen chi bang tien mat 4.200.000 d bao gom 5% thue GTGT.
  a) No 632 50.000 (2.000 sp * 25.000 d/sp)
  Co 155A 50.000
  b) No 131Y 192.500 (11.000$ * 17.500)
  Co 511 175.000 (2.000 sp * 5$ * 17.500)
  Co 3331 17.500 (1.000$ * 17.500)
  c) No 641 4.000
  No 133 200 (4.000 * 5%)
  Co 1111 4.200
  1. Nhap khau 1 TSCD co gia tren hoa don thuong mai 55.000$, thue NK 5%, thue GTGT 10%, DN chua thanh toan tien. Ty gia giao dich 17.320. Chi phi van chuyen tu cang ve den DN la 2.100.000 d bao gom 5% thue GTGT chi bang tien mat.
  a) No 241 952.600 (55.000$ * 17.320)
  Co 331 952.600
  b) No 241 47.630 (952.600 * 5%)
  Co 3333 47.630
  c) No 133 100.023 [(952.600 + 47.630) * 10%]
  Co 33312 100.023
  d) No 241 2.000
  No 133 100 (2.000 * 5%)
  Co 1111 2.100
  e) No 211 1.002.230 (952.600 + 47.630 + 2.000)
  Co 241 1.002.230
  1. DN nhap khau lo hang tri gia 60.000$, thue NK 5%, thue GTGT 10%. DN dung tien ky quy ngan han thanh toan tien cho nha xuat khau lo hang, dong thoi DN chuyen khoan thanh toan so tien con lai, ty gia giao dich 17.580.
  a) No 1561 1.054.800 (60.000$ * 17.580)
  Co 331 1.054.800
  b) No 156 52.740 (1.054.800 * 5%)
  Co 3333 52.740
  c) No 133 110.754 [(1.054.800 + 52.740) * 10%]
  Co 33312 110.754
  d) No 331 1.054.800 (60.000$ * 17.580)
  Co 144 348.000 (20.000$ * 17.400)
  Co 1122 694.000 (40.000$ * 17.350)
  Co 515 12.800 (1.054.800 – 348.000 – 694.000)
  e) Co 007 40.000$
  1. DN nhan giay bao co cua ngan hang ve khoan tien khach hang Z thanh toan, ty gia giao dich la 17.540.
  a) No 1122 175.400 (10.000$ * 17.540)
  Co 515 2.600 (10.000$ * 260)
  Co 131Z (DK) 172.800 (10.000$ * 17.280)
  b) No 007 10.000$
  1. DN tam ung cho ong A di cong tac nuoc ngoai bang ngoai te mat 15.000$, ty gia giao dich 17.650.
  No 141A 264.750 (15.000$ * 17.650)
  Co 515 1.950 (15.000$ * 130)
  Co 1112 262.800 (15.000$ * 17.520)
  1. Nhan giay bao co cua khach hang Y ve khoan tien khach hang Y thanh toan, ty gia giao dich 17.650.
  a) No 1122 194.150 (11.000$ * 17.650)
  Co 515 1.650 (11.000$ * 150)
  Co 131Z 192.500 (11.000$ * 17.500)
  b) No 007 11.000$
  1. DN chuyen khoan ngoai te thanh toan 50% cho nguoi ban X. Ty gia giao dich 17.500.
  a) No 331X (DK) 191.620 (22.000$ * 17420 * 50%)
  No 635 1.430 (193.050 – 191.620)
  Co 1122 193.050
  10.000$ * 17.540 + 1.000$ * 17.650
  b) No 007 11.000$
  1. Xuat ban truc tiep 8.000 spB voi gia ban 10 $/sp, thue GTGT 10%, khach hang B chua thanh toan tien. Ty gia giao dich 17.490. Chi phi van chuyen hang ban la 1.500.000 d, thue GTGT 10% chi bang tien mat.
  a) No 632 240.000 (8.000 sp * 30.000 d/sp)
  Co 155B 240.000
  b) No 131B 1.539.120 (88.000$ * 17.490)
  Co 511 1.399.200 (8.000 sp * 10$ * 17.490)
  Co 3331 139.920 (800$ * 17.490)
  c) No 641 1.500
  No 133 150
  Co 1111 1.650
  1. DN nhan giay bao co ve khoan tien khach hang B thanh toan, ty gia giao dich la 17.385.
  a) No 1122 1.529.880 (88.000$ * 17.385)
  No 635 9.240 (88.000$ * 105)
  Co 131B (9b) 1.539.120 (88.000$ * 17.490)
  b) No 007 88.000$
  1. DN chuyen khoan ngoai te thanh toan tien cho nha xuat khau o NV3. Ty gia giao dich 17.485.
  a) No 331 (3a) 952.600 (55.000$ * 17.320)
  Co 515 6.225 (958.825 – 952.600)
  Co 1122 958.825
  10.000$ * 17.650 + 45.000$ * 17.385
  b) Co 007 55.000$
  1. Ong A hoan chi tam ung nhu sau: nhap kho 1 so NVL 10.000$, thue GTGT 10%. Le phi cong tac 2.000$, so tien con lai ong A gia han sang thang sau hoan tra, ty gia giao dich 17.000.
  No 152 170.000 (10.000$ * 17.000)
  No 133 17.000 (1.000$ * 17.000)
  No 642 34.000 (2.000$ * 17.000)
  No 138 34.000 [(15.000$ – 10.000$ – 1.000$ – 2.000$) * 17.000
  No 635 9.750 (15.000$ * 650)
  Co 141A (NV6) 264.750 (15.000$ * 17.650)

  Bai so 4: Cong ty Kinh Do hach toan thue GTGT theo phuong phap khau tru, ap dung phuong phap ke khai thuong xuyen. Trong thang 03/2009 co tai lieu sau:
  So du dau thang 03 cua cac tai khoan:
  · TK 331 31.000.000 (Cong ty xay dung so 1 so du no la 50.000.000 d; Cua hang Dong Tan so du co la 80.000.000 d; Ong A so du co la 1.000.000 d)

  1. Ngay 02/03, nhap kho 5.000 kg vat lieu X chua thanh toan tien cho cong ty Dong Hai co don gia 10.000 d/kg, thue GTGT 5%, dong thoi cong ty duoc huong chiet khau thuong mai la 500.000 d.
  a) No 152X 50.000 (5.000 kg * 10.000 d/kg)
  No 133 2.500 (50.000 * 5%)
  Co 331 (DH) 52.500
  b) No 331 500
  Co 152X 500
  2. Ngay 05/03, mua 1 may tinh theo hoa don thue GTGT la 16.500.000 d bao gom 10% thue GTGT, chua tra tien cho cua hang vi tinh 106, dung cho cau lac bo do quy phuc loi dai tho.
  a) No 211 15.000
  No 133 1.500 (15.000 * 10%)
  Co 331 (CHVT) 16.500
  b) No 3532 15.000
  Co 3533 15.000
  3. Ngay 08/03, nghiem thu cong trinh nha kho do cong ty xay dung so 1 nhan thau theo hoa don GTGT la 165.000.000 d bao gom 10% thue GTGT.
  No 211 150.000
  No 133 15.000 (150.000 * 10%)
  Co 331 (CTXD1) 165.000
  4. Ngay 10/03, chuyen tien thanh toan so no cho cong ty xay dung so 1, sau khi tru de lai 3% gia chua thue cua cong trinh (nham dam bao trach nhiem bao hanh cong trinh)
  No 331 (CTXD1) 110.500 [165.000 (NV3) – 50.000 (DK) – 150.000 * 3%]
  Co 1121 110.500
  5. Ngay 12/03, chi tien mat thanh toan cho cua hang vi tinh 106 sau khi tru chiet khau thanh toan duoc huong la 1% gia chua thue.
  No 331 (CHVT) 16.500
  Co 515 150 (15.000 * 1%)
  Co 1111 16.350
  6. Ngay 15/03, nhan duoc hoa don dieu chinh gia cua cua hang Dong Tam chap thuan giam gia vat lieu 20% tren so tien hang con no bao gom thue GTGT 10%.
  No 331 (DT)-DK 16.000 (80.000 * 20%)
  Co 515 16.000
  7. Ngay 20/03, nhap kho vat lieu E mua chiu cong ty X theo hoa don GTGT la 10.500.000 d bao gom 5% thue GTGT, dong thoi DN duoc huong chiet khau thuong mai la 200.000 d.
  a) No 152E 10.000
  No 133 500 (10.000 * 5%)
  Co 331X 10.500
  b) No 331X 200
  Co 152E 200
  8. Ngay 24/03, chi phi gia cong khuon mau phai tra cho co so Phu Tho theo hoa don ban hang thong thuong la 10.000.000. Cong ty nhan toan bo khuon mau da thue ngoai gia cong voi gia thuc te 15.000.000 d giao thang cho phan xuong su dung, uoc tinh phan bo 18 thang tu thang sau.
  a) No 242 15.000
  Co 153 5.000
  Co 331 10.000
  b) No 642 833 (15.000/18)
  Co 242 833
  9. Ngay 25/03, ung truoc tien mat theo hop dong giao thau sua chua lon xe van tai cho Garage Ngoc Hung la 2.000.000 d.
  No 331 (NH) 2.000
  Co 111 2.000
  10. Ngay 28/03, cong ty xu ly so tien no khong ai doi khoan tien phai tra cho ong A la 1.000.000 d.
  11. Cuoi thang nhan duoc hoa don thue GTGT cua xi nghiep Thien Long so tien la 5.500.000 bao gom 10% thue GTGT, cong ty da chap nhan thanh toan nhung vat tu van chua ve nhap kho.
  No 151 5.000
  No 133 500 (5.000 * 10%)
  Co 331 (TL) 5.500


  Bai so 5: Cong ty DV-TM Hoang Anh, hach toan thue GTGT theo phuong phap khau tru. Trong thang co tinh hinh lien quan den cam co ky quy, ky cuoc nhu sau:
  So du dau thang cua cac tai khoan:
  · TK 144: 12.000.000 d (Ky quy 1 luong vang SJC cho cong ty A)
  · TK 244: 10.000.000 d (Ky cuoc thue mat bang lam nha xuong cho cong ty B)
  · TK 3386: 2.000.000 d (Chi tiet nhan ky quy cua cong ty C)

  1. DN thue xe can cau 6 thang, thu tien tung thang. De dam bao thoa thuan trong hop dong thue, cong ty X phai ky cuoc cho DN so tien la 1.000.000 d. Ngay 10/03 DN nhan du so tien bang tien mat.
  No 111 1 1.000
  Co 3386X 1.000
  2. Theo yeu cau cua cong ty Y ve viec cung cap NVL chinh. Ngay 15/03, DN chi 1 luong vang SJC cho cong ty Y de ky quy, gia goc 1 luong vang tinh theo gia xuat binh quan la 12.000.000 d. Ngay 17/03, DN nhan duoc hoa don ban hang do cong ty Y gui den va da chap nhan thanh toan gom 100 kg vat lieu chinh, don gia 300.000 d/kg.
  a) No 144Y 12.000
  Co 1113 12.000
  b) No 151 30.000 (100 kg * 300.000 d.kg)
  No 133 3.000 (10 kg * 300.000 d/kg
  Co 331Y 33.000 (110 kg * 300.000 d/kg)
  3. Ngay 19/03, NVL chinh cua cong ty Y da ve den DN, theo bien ban kiem nghiem co 10 kg NVL chinh khong dung quy cach, da bao & sau do xuat tra cho cong ty Y cho doi lai.
  No 152 27.000 (90 kg * 300.000 d/kg)
  No 138 3.000 (10 kg * 300.000 d/kg)
  Co 151 30.000 (100 kg * 300.000 d/kg)
  4. Do vi pham hop dong kinh te DN phai chiu phat 1.500.000 d. Ngay 20/03, nhan thong bao cong ty B da tru vao tien ky cuoc dai han.
  No 811 1.500
  Co 244 1.500
  5. Ngay 25/03. DN thoa thuan voi cong ty Y ve viec thanh toan tien hang nhu sau: Dung 1 luong vang ky quy de thanh toan voi gia thi truong 12.050.000. So con lai da thanh toan bang tien mat. Biet DN duoc huong chiet khau thanh toan 1% tren gia hoa don.
  a) No 331Y (2b) 12.050
  Co 515 50
  Co 144 12.000
  b) No 331Y (2b) 300
  Co 515 300 (30.000 * 1%)
  c) No 331Y (2b) 20.650 [33.000 (2b) – 12.050 (5a) – 300 (5b)]
  Co 1111 20.650
  6. Do vi pham hop dong kinh te, cong ty C phai chiu phat 1.000.000 d. Ngay 27/03, DN da tru vao tien ky quy ngan han.
  No 3386 1.000
  Co 711 1.000
  7. Ngay 28/03, cong ty M chuyen 1 TSCD huu hinh. Nguyen gia 30.000.000 d, da khau hao luy ke 10.000.000 d. Cam co cho ong H vay 50.000.000 d (Thoi han 3 thang) de chuyen nop thue NK dau tu & da nhan duoc bien lai nop thue.
  a) No 214 10.000
  No 144 20.000
  Co 211 30.000
  b) No 1121 50.000
  Co 331H 50.000
  c) No 3333 50.000
  Co 311 50.000
  8. Ngay 31/03, thu hoi 1 luong vang SJC ky quy tu cong ty A. Biet gia vang thuc te tren thi truong ngay 31/03: 12.052.000 d/luong.
  No 1113 12.052
  Co 515 52
  Co 144A 12.000

  Trích từ: http://tailieufree.vn
  Các bài viết tương tự

 2. tailieufree.vn © 2011
  THÔNG TIN CẦN BIẾT  
   dealdoc

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 thành viên đang xem chủ đề này (0 thành viên and 1 khách.)

Bạn có thể tìm thấy bài viết trên Google.com.vn với từ khóa sau :

bai tap ve ti le triet khau trong ke toan

Mẫu báo cáo tốt nghiệp

Từ khóa tìm kiếm chủ đề này.

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •  
Liên Kết : Tải game iwin online | Xem Phim | Xem tivi online | Xem Tivi Online nhanh | Kênh VTV6 online nhanh