Tài liệu Free

HƯỚNG DẪN KIẾM TIỀN TỪ TAILIEUFREE.VN

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp ở Việt Nam

 1. #1
  Quản Lý Trưởng
  Bài gởi
  47
  Tài liệu đã gửi
  205870
  Tài liệu được mua
  3126
  Tài liệu đã mua
  38
  Mã số thành viên
  1
  Chú Ý :: 20k = 5000xu = 100 lượt Dowload NẠP XU NGAY HÔM NAY
  Đề tài: Hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp ở Việt Nam
  Chuyên ngành: LUẬN VĂN THẠC SĨ - TIẾN SỸ Mã số tài liệu: 194482 Lượt xem: 116
  Thể loại: THẠC SỸ Đánh giá:
  Giá: 50 xu
 2. MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan I
  Mục lục II
  Danh mục các ký hiệu III
  Danh mục các chữ cái viết tắt IV
  Danh mục các bảng biểu V
  Danh mục các biểu đồ VI
  Danh mục các phụ lục VII
  Lời mở đầu 1
  Chương 1 - Lý luận cơ bản về công tác định giá doanh nghiệp 5
  1.1. Sự cần thiết của công tác định giá doanh nghiệp 5
  1.2. Nội dung công tác định giá doanh nghiệp 13
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác định giá doanh nghiệp 50
  1.4. Một số kinh nghiệm quốc tế liên quan đến công tác định giá doanh 61
  nghiệp
  Kết luận Chương 1 73
  Chương 2 - Thực trạng công tác định giá doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay 75
  2.1. Doanh nghiệp Nhà nước và Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước với 75
  công tác định giá doanh nghiệp
  2.2. Thực trạng công tác định giá doanh nghiệp trong tiến trình CPH DNNN 86
  ở Việt Nam hiện nay
  Kết luận Chương 2 130
  Chương 3 - Giải pháp hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp ở Việt 132
  Nam trong thời gian tới
  3.1. Các quan điểm hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp ở Việt Nam 132
  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp ở Việt 134
  Nam
  3.3. Các điều kiện để thực hiện thành công các giải pháp 170
  Kết luận Chương 3 180
  Kết luận chung 183
  Những công trình của tác giả có liên quan đến Luận án đã công bố VIII
  Tài liệuTài Liệu Ôn Thi tham khảo IX
  Phụ lục XIII

  LỜI MỞ ĐẦU
  Công tác định giá doanh nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình
  cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) nhằm thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại, đổi
  mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực này. Trong gần 15 năm, lộ trình cổ
  phần hóa đã được triển khai từng bước vững chắc và đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, cổ
  phần hóa DNNN còn nhiều hạn chế, vướng mắc, chưa đạt kế hoạch đề ra. Khó khăn
  trong công tác định giá doanh nghiệp là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm
  chậm quá trình chuyển đổi này. Mặt khác, trong các văn bản pháp qui tính đến hết
  năm 2006 đã có 7 lần sửa đổi nghị định liên quan đến công tác định giá doanh nghiệp
  (Nghị định số 143/HĐBT ngày 10/5/1990; Quyết định số 202/CT ngày 8/6/1992;
  Nghị định 28/1996/NĐ- CP ngày 7/5/1996; Nghị định số 25/CP ngày 26/3/1997; Nghị
  định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/06/1998; Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày
  19/6/2002; Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004) để sửa đổi hoàn thiện
  công tác định giá doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu các
  DNNN.
  Việc hoàn thiện không chỉ ở phương pháp định giá phù hợp, các động lực thúc
  đẩy quá trình chuyển đổi mà còn cần hoàn thiện cả ở những vấn đề cơ chế tài chính,
  các quy định pháp lý . cho phù hợp với điều kiện cụ thể của nền kinh tếLuận văn Kinh Tế Việt Nam
  hiện nay; Ngoài ra đối với các doanh nghiệp sau cổ phần hoá hiện nay còn rất cần
  nghiên cứu để hỗ trợ các doanh nghiệp này phát triển theo đúng định hướng của Nhà
  nước, kết hợp hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp.
  Ngoài những vấn đề mang tính lý thuyết về hình thành một phương pháp tiếp
  cận khoa học cho vấn đề này thì trên các diễn đàn tranh luận của các chuyên gia tài
  chính có rất nhiều vấn đề liên quan đến công tác định giá doanh nghiệp được đưa ra
  như: về cơ chế định giá, tổ chức định giá, kiểm soát quá trình định giá, lựa chọn tổ
  chức định giá, phương pháp định giá, cách thức bán giá trị doanh nghiệp, tỷ lệ nắm
  giữ cổ phần nhà nước .; Tuy nhiên hiện chưa có một đề tài nào nghiên cứu một cách
  tương đối toàn diện hơn về toàn bộ các vấn đề này được công bố.
  Với những ý nghĩa trên, từ nhận định về sự quan trọng và cần thiết của công tác
  định giá doanh nghiệp, tác giả đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác định giá doanh
  nghiệp ở Việt Nam
  ”.
  2
  TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
  Trên thế giới, có khá nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến phương pháp
  định giá doanh nghiệp. Năm 1994 tác giả Robert, Bergeth đã đề cập đến phương pháp
  so sánh giá trị trường qua ấn phẩm How to sell your company for the most profit xuất
  bản bởi Prentice Hall. Năm 1997, các tác giả Palepu, Bernard và Healy thuộc đại học
  Ohio đã giới thiệu các nghiên cứu của mình về phân tích kinh doanh và giá trị doanh
  nghiệp (Introduction to Business Analysis & Valuation). Năm 1998, hai tác giả G.
  Baker and G. Smith thuộc đại học Cambridge các nghiên cứu của mình qua Bài viết
  Tạo dựng giá trị doanh nghiệp thông qua việc định giá các tài sản vô hình (TSVH).
  Đặc biệt, năm 2000, nhà xuất bản Mc Kinsey & Company Inc đã cho ra đời các cuốn
  sách nói về định giá doanh nghiệp như Valuation Measuring and Managing the Value
  of companies của các tác giả Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murring, cuốn
  Investment Valuation của tác giả Aswath Darmoleran và cuốn Value Investing: A
  Balanced Approach của tác giả Martin J. Whitman.
  Hầu hết các công trình nghiên cứu trên chủ yếu đề cập đến phương pháp định
  giá doanh nghiệp mục đích mua bán, sát nhập (Merger and Acquisition). Gần đây
  nhất, tháng 8 năm 2006, tác giả Fredrik Sjoholm thuộc The European Institute of
  Japanese Studies, Stockholm School of Economics đã có các nghiên cứu của mình về
  doanh nghiệp nhà nước và CPH ở Việt Nam. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ công bố
  một số thông tin liên quan đến DNNN và CPH ở Việt Nam.
  Ở Việt Nam, bắt đầu từ năm 1990 đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu
  liên quan đến cổ phần hóa, phương pháp định giá doanh nghiệp, thẩm định giá trị
  doanh nghiệp . ; Như luận án của tác giả Nguyễn Minh Hoàng năm 2001, chỉ
  nghiên cứu về hoàn thiện phương pháp định giá doanh nghiệp. Tác giả Trịnh Thị
  Kim Ngân năm 1999 nghiên cứu với luận vănMẫu Luận Văn thạc sỹ về Giải pháp về tài chính tín
  dụng nhằm thúc đẩy quá trình CPH của DNNN trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây
  dựng. Tác giả Phạm Đình Toản năm 2000 nghiên cứu với luận văn về Giải pháp tài
  chính góp phần thúc đẩy quá trình CPH DNNN ở Việt Nam hiện nay. Tác giả Đỗ
  Minh Tuấn nghiên cứu luận văn thạc sỹ về Hoàn thiện phương pháp định giá DNNN
  trong quá trình CPH ở Việt Nam. Tuy nhiên, phạm vi của các công trình này hoặc chỉ
  đề cập 1 phần đến định giá doanh nghiệp hoặc một số khía cạnh của phương pháp
  định giá doanh nghiệp.
  3
  Đặc biệt, gần đây nhất, năm 2005 tác giả Nguyễn Vũ Thuỳ Hương với luận văn
  thạc sỹ đã nghiên cứu về Hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp ở Việt Nam. Tuy
  nhiên, luận văn này chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu đến năm 2004, đối tượng khảo
  sát hẹp và nghiên cứu tập trung về phương pháp định giá doanh nghiệp.
  Ngoài ra còn nhiều bài viết liên quan đến phương pháp định giá doanh nghiệp,
  CPH, định giá TSVH. Các bài viết này chỉ đề cập đến một phần khía cạnh liên quan
  đến công tác định giá doanh nghiệp và các điều kiện được phân tích chủ yếu dựa trên
  các cơ sở về lý thuyết mà chưa được kiểm chứng.
  MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN
  ã Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về định giá doanh nghiệp, công tác
  định giá doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới công tác định giá doanh nghiệp.
  ã Đánh giá thực trạng công tác định giá doanh nghiệp thông qua quá trình
  CPH DNNN ở Việt Nam. Phân tích những hạn chế của công tác định giá doanh
  nghiệp ở Việt Nam tập trung vào giai đoạn 2001-2006.
  ã Đề xuất các nhóm giải pháp hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp
  trong quá trình CPH ở Việt Nam hiện nay, theo 3 nhóm:
  + Nhóm giải pháp hoàn thiện cách thức định giá doanh nghiệp
  + Nhóm giải pháp hoàn thiện phương pháp định giá doanh nghiệp
  + Nhóm giải pháp trong quá trình Tổ chức định giá doanh nghiệp, và
  Đưa ra các điều kiện để hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp cho các đối
  tượng có liên quan trực tiếp bao gồm: (1) Điều kiện với Nhà nước và các cơ quan có
  liên quan; (2) Điều kiện với các tổ chức có chức năng định giá doanh nghiệp; (3) Điều
  kiện với doanh nghiệp được định giá.
  PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN
  Do phạm vi của đề tài khá rộng liên quan đến nhiều vấn đề kinh tế xã hội khi
  chuyển đổi sở hữu nên luận án chủ yếu tập chung vào trình tự, công tác tổ chức, thực
  hiện định giá doanh nghiệp, nghiên cứu các mô hình trong nước và quốc tế đang được
  áp dụng, đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công tác định giá doanh
  nghiệp độc lập là chủ yếu qua tiến trình cổ phần hoá DNNN để đưa ra những giải
  pháp phù hợp với điều kiện của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
  4
  Đề tài này được thực hiện chuyên sâu cho giai đoạn 2001 đến 2006 là giai đoạn
  có nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến công tác định giá doanh nghiệp để cổ phần hoá
  DNNN; Do vậy, sẽ giải đáp và đóng góp được nhiều ý kiến thiết thực trong công tác
  định giá doanh nghiệp đang là trọng tâm cho quá trình CPH phù hợp với chủ trương
  chính sách của Đảng và Nhà nước.
  Do đặc thù của nền kinh tế Việt nam từ kế hoạch hoá tập trung chuyển đổi sang
  kinh tế thị trường nên công tác định giá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam hầu hết
  được gắn liền với quá trình cổ phần hoá DNNN; vì vậy đánh giá thực trạng công tác
  định giá doanh nghiệp ở Việt Nam cần được xem xét trọng tâm thông qua tiến trình cổ
  phần hoá DNNN; Theo đó, đối tượng nghiên cứu của luận án là công tác định giá
  doanh nghiệp thông qua tiến trình cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam.
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  ã Luận án áp dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và
  kết hợp với nhiều phương pháp cụ thể: Phương pháp tiếp cận mục tiêu, phương pháp
  hệ thống, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích,
  phương pháp dự đoán xu hướng nhằm làm sáng tỏ những vấn đề nghiên cứu đã đặt ra.
  ã Tác giả thực hiện khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp đã tiến hành định
  giá trong giai đoạn 2001-2006, bao gồm: nghiên cứu các văn bản pháp lý và hồ sơ liên
  quan đến công tác định giá doanh nghiệp và phỏng vấn trực tiếp doanh nghiệp, tóm tắt
  các thông tin thu thập được, phân tích, đánh giá và nhận định.
  KẾT CẤU LUẬN ÁN
  Cùng với các phần Mở đầu, Kết luận chung, Danh mục các ký hiệu, Danh mục
  các chữ cái viết tắt, Danh mục các bảng biểu, Danh mục các biểu đồ, Danh mục các
  phụ lục, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục kèm theo, Luận án bao gồm 3
  chương cụ thể như sau:
  Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác định giá doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác định giá doanh nghiệp ở Việt Nam.
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp ở Việt Nam.

  ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃Trích từ: http://tailieufree.vn
  Các bài viết tương tự

 3. tailieufree.vn © 2011
  THÔNG TIN CẦN BIẾT  
   dealdoc

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 thành viên đang xem chủ đề này (0 thành viên and 1 khách.)

Bạn có thể tìm thấy bài viết trên Google.com.vn với từ khóa sau :

Nobody landed on this page from a search engine, yet!
Mẫu báo cáo tốt nghiệp

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •  
Liên Kết : Tải game iwin online | Xem Phim | Xem tivi online | Xem Tivi Online nhanh | Kênh VTV6 online nhanh